Ogólne zasady najmu

Zalecamy każdemu uważne zapoznanie się z naszym regulaminem, określającym WARUNKI WYNAJMU KAMPERÓW.

• I. Ogólne zasady najmu

 1. Warunki wynajmu Kampera zawarte w niniejszym regulaminie określają prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego. Postanowienia regulaminu są wiążące dla stron z chwilą podpisania umowy najmu, a niektóre jego postanowienia są wiążące dla stron z chwilą dokonania rezerwacji terminu wynajmu i wpłaty zadatku na rzecz wynajmującego.
 2. Przedmiotem umowy najmu jest wynajem Kampera wskazanego w umowie wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą wydania Kampera najemcy potwierdzonym podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego,

• II. Wymagania wobec najemcy i kierowcy

1. Kierowcą Kampera będącego przedmiotem umowy najmu może być wyłącznie najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy najmu jako drugi kierowca,
2. Kierujący Kamperem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 26 lat, posiada Prawo Jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, 3.
3. W dniu podpisania umowy najemca przedkłada do wglądu dwa aktualne dokumenty tożsamości ze zdjęciem- jednym z nich musi być Prawo Jazdy, celem zweryfikowania posiadania przez najemcę uprawnień, o których mowa w ust. 2, a które są niezbędne do podpisania umowy najmu,
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w przedmiocie najmu, w tym za osoby korzystające z wynajętego Kampera. W przypadku najmu tego samego Kampera przez kilka osób ich odpowiedzialność względem wynajmującego jest solidarna,
5. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadkach nagłych, których nie można było przewidzieć, powodujących, iż najemca nie może prowadzić Kampera. W takich wypadkach najemca zobowiązany jest zapewnić prowadzenie Kampera innej osobie spełniającej wymagania wskazane w ust. 2 oraz ewentualnych przepisach ustawowych (w tym także obowiązujących w państwach obcych) lub zawiadomić o powyższym wynajmującego.

• III. Rezerwacja Kampera, zawarcie umowy, warunki płatności

 1. Rezerwacji Kampera należy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W każdym wypadku wynajmujący przesyła drogą elektroniczną najemcy potwierdzenie rezerwacji, w którym określony jest termin wynajmu i jego koszt.
 2. Po dokonaniu rezerwacji najemca zobligowany jest do wniesienia na rzecz wynajmującego zadatku wynoszącego 20% kosztu wynajmu. Wpłaty zadatku należy dokonać w terminie maksymalnie 2 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji na rachunek bankowy wynajmującego. Zadatek jest bezzwrotny.
 3. Na całkowity koszt wynajmu składa się wynagrodzenie za liczbę dni określoną w rezerwacji według cennika obowiązującego u wynajmującego, który zamieszczony jest na stronie www.lisboacampers.com
 4. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w ust. 2 i wysokości wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Pozostała część kosztu wynajmu winna być wpłacona na rzecz wynajmującego 14 dni przed odbiorem Kampera. W przypadku wpłaty za pośrednictwem rachunku bankowego warunkiem odbioru Kampera jest zaksięgowanie wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym wynajmującego.
 6. W dniu odbioru Kampera strony podpisują umowę najmu.
 7. W przypadku rezygnacji przez klienta z wynajmu, niepodpisania umowy przez klienta, niespełnienia przez klienta wymagań stawianych najemcy jako kierowcy, nieuregulowania jakichkolwiek należności opisanych w pkt III lub nieodebrania Kampera w umówionym terminie, dokonana rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek oraz pozostała część kosztu wynajmu nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku gdy Wynajmujący nie może udostępnić Kampera Najemcy w terminie ustalonym w rezerwacji, z przyczyn od siebie niezależnych (awaria Kampera lub jego uszkodzenie na skutek kolizji drogowej), dokonana on zwrotu na rzecz Najemcy zadatku w pełnej wysokości oraz wszelkich innych dokonanych przez niego płatności na rzecz Lisboa Campers w związku z rezerwacją Kampera. Najemcy w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do odszkodowania z powodu niemożności korzystania z Kampera w zarezerwowanym terminie.

• IV. Kaucja

 1. Najemca, najpóźniej w dniu wydania Kampera wpłaca wynajmującemu kaucję w kwocie określonej w umowie tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności służących wynajmującemu z tytułu nienależytego wykonania postanowień umowy przez najemcę, a w szczególności wynikających z kolizji drogowych, kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu najmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczy, kar umownych określonych w umowie.
 2. Zwrot kaucji następuje 2 dni po zwrocie Kampera, o ile zostały uregulowane przez najemcę wszystkie zobowiązania wynikające z umowy.
 3. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia z kaucji zobowiązań najemcy powstałych wskutek nienależytego wykonywania przez najemcę postanowień umowy.
 4. W przypadku, w którym wysokość zobowiązań najemcy względem wynajmującego przekracza wysokość wpłaconej kaucji, najemca zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty należności w terminie 7 dni od daty zwrotu Kampera.

• V. Odbiór i zwrot Kampera

 1. Odbiór Kampera możliwy jest wyłącznie po podpisaniu umowy najmu i uregulowaniu na rzecz wynajmującego wszelkich należności wynikających z umowy (wynagrodzenie za najem, opłata serwisowa, kaucja). Przed odbiorem Kampera klientowi udzielany jest instruktaż użytkowania Kampera oraz zasad instalacji i obsługi dodatkowego wyposażenia i sprzętu turystycznego.
 2. Odbiór i zwrot Kampera następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego szczegółowo określającego stan techniczny Kampera i wyposażenia dodatkowego w chwili wydania przedmiotu najmu i jego zwrotu.
 3. Najemca zobowiązany jest do takiego zaplanowania swojego wypoczynku, by możliwym było terminowe oddanie Kampera (z uwzględnieniem możliwych utrudnień na trasie przejazdu czy niekorzystnych warunków atmosferycznych). Brak zwrotu Kampera w określonym umową terminie spowoduje obciążenie najemcy karami umownymi (za każdą rozpoczętą opóźnioną dobę płaci się podwojoną sumę stawki).
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Kampera czystego i wysprzątanego.
 5. Najemca ma obowiązek zwrócić kampera zatankowanego do pełna. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało obciążeniem Najemcy karą umowną w wysokości 150 euro.
 6. Brak zwrotu przedmiotu najmu w terminie wynikającym z umowy spowoduje obciążenie najemcy stosownymi karami umownymi oraz odpowiedzialnością najemcy za ewentualne szkody tym spowodowane (na przykład koniecznością zwrotu opłaty klientowi, który miał rezerwację w kolejnym terminie). Niezależnie od powyższego, brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od terminu ustalonego w umowie, przy jednoczesnym braku kontaktu ze strony najemcy upoważnia wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełniania przestępstwa przywłaszczenia lub kradzieży przedmiotu najmu.
 7. Najemca ma obowiązek do opróżnienia toalety w Kamperze przed jego zwrotem. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało karą umowną w wysokości 100 euro.

• VI. Postępowanie w przypadku awarii

 1. W przypadku awarii najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju awarii i uzgodnień z wynajmującym. Najemca nie jest uprawniony bez zgody wynajmującego do dokonywania jakichkolwiek napraw czy przeróbek przedmiotu najmu,
 2. W przypadku kolizji drogowej najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie wynajmującego oraz w każdym wypadku Policji. W takiej sytuacji najemca jest zobowiązany do uzyskania z Policji kopii pisemnego protokołu z zaistniałego zdarzenia i jego przekazania wynajmującemu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności najemcy za powstałe szkody. Koszty tłumaczenia przysięgłego protokołów Policji i innych dokumentów sporządzonych w językach obcych ponosi najemca.

• VII. Ubezpieczenie i odpowiedzialność za szkody

 1. Kamper będący przedmiotem najmu posiada ubezpieczenie OC, AC. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania. Najemca potwierdza, iż zapoznał się z nimi przed odbiorem Kampera. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego ich przestrzegania a w razie powstania szkody postępowania w sposób w nich opisany, W razie niezastosowania się do ich postanowień najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub jego zmniejszenia.
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w Kamperze lub wyposażeniu dodatkowym spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu, chyba że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 3.
 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przedmiocie najmu lub wyposażeniu dodatkowym w przypadku naruszenia przepisów ustawowych danego kraju (w tym przepisów prawa ruchu drogowego), naruszenia postanowień umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, których wysokość przekracza otrzymane odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, a to na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych, naruszenia przepisów ustawowych w danym kraju oraz jeśli zdarzenie wywołujące szkodę zaistniało na skutek winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności najemcy.
 5. Wyceny szkód w przedmiocie najmu oraz wyposażeniu dodatkowym, za które odpowiedzialność ponosi najemca, wynajmujący będzie dokonywać w oparciu o cenniki Autoryzowanych Stacji Obsługi oraz ceny nowych i oryginalnych części lub elementów wyposażenia dodatkowego.
 6. Odbiór przedmiotu najmu przez wynajmującego nie zwalnia najemcę z odpowiedzialności za szkody, które zostały wykryte po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli nie można ich było stwierdzić podczas spisywania protokołu lub jeśli najemca podjął działania zmierzające do ukrycia szkody.

• VIII. Inne obowiązki najemcy

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie mandaty, kary, opłaty dodatkowe, nawet jeśli o obowiązku ich uiszczenia wynajmujący powziął wiedzę po zwrocie przedmiotu najmu i zwrocie najemcy kaucji.
 2. Najemca jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu i wyposażenia dodatkowego, zgodnie z umową najmu, niniejszym Regulaminem i przyjętymi zwyczajami. W szczególności najemca zobowiązany jest do:
 • korzystania z Kampera wyłącznie w celach rekreacyjno- turystycznych,
 • właściwego zamykania i zabezpieczenia Kampera zarówno w czasie przejazdu jak i bieżącego użytkowania,
 • właściwego zabezpieczenia bagaży przewożonych w Kamperze celem uniemożliwienia ich przemieszczania się w trakcie jazdy lub ocierania o elementy wyposażenia Kampera.

3. Zabronione jest:

 • przewożenie w Kamperze ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz wszelkich przedmiotów i substancji zakazanych.
 • przewożenie zwierząt, palenie tytoniu lub innych podobnych substancji w Kamperze
 • przewożenie przedmiotu najmu przez tereny objęte działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.d) wywożenie przedmiotu najmu poza granice Unii Europejskiej.

4. Niezależnie od obciążenia Najemcy karą umowną, Wynajmujący uprawniony jest w sytuacji opisanej w ust. 4 do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i żądania natychmiastowego zwrotu Kampera, a Najemcy nie przysługuje wówczas prawo do zmniejszenia wynagrodzenia za krótszy okres najmu. Wypowiedzenie umowy może być w takiej sytuacji dokonane przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Najemcy.

• IX. Postanowienia końcowe

 1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego do celów realizacji umowy oraz ich udostępnienie wszelkim znanym organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, które jest on zobowiązany zapłacić zgodnie z Umową Najmu.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany pojazd ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub istnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie pojazdu przez najemcę. W takim przypadku wynajmujący zwraca wszelkie wpłacone przez niego na poczet umowy kwoty w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, jednak z tego tytułu nie należy się najemcy żadne dodatkowe odszkodowanie.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane w sądzie polskim właściwym dla wynajmującego według prawa polskiego.

Akceptuję postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania